Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky služieb ponúkaných prostredníctvom internetovej stránky www.kontaktujma.sk I. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou Milion web s.r.o., so sídlom Súlovská 108, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 54 182 506, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 52870/V, DIČ: 2121600316 (ďalej tiež ako “Poskytovateľ¨) a každou osobou, ktorá je záujemcom o služby ponúkané Poskytovateľom na Internetovej stránke Poskytovateľa alebo ktorá je návštevníkom internetovej stránky. Kontakt na Poskytovateľa je: email: info@kontaktujma.sk, telefónne číslo: +421948790943. Poskytovateľ je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetovú stránku a poskytuje služby na doméne s názvom www.kontaktujma.sk (ďalej aj “Internetová stránka“). Prostredníctvom uvedenej internetovej stránky Poskytovateľ poskytuje svoje služby Záujemcom, ktorým sprístupňuje prostredníctvom Internetovej kontaktné informácie o tretích osobách, s ktorými má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu (ďalej tiež ako „Partner“) a to v rozsahu v akom tieto kontaktné údaje zverejnia samotné tretie osoby. Poskytovateľom služieb ponúkaných prostredníctvom internetovej stránky je Poskytovateľ. Záujemcom je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá má záujem o využívanie služieb ponúkaných Poskytovateľom a na ten účel sa zaregistrovala na Internetovej stránke Poskytovateľa a vytvorila si užívateľský účet. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti. Službami sa rozumejú služby, ktoré Poskytovateľ ponúka prostredníctvom Internetovej stránky – ide o sprístupnenie kontaktných informácii o tretích osobách s ktorými má Poskytovateľ uzatvorenú osobitnú zmluvu (o Partneroch), a to v rozsahu určenom samotnými Partnermi (ide predovšetkým o sprístupnenie niektorých z nasledovných údajov: kontaktné osoby, pracovná pozícia, emailová adresa alebo telefónne číslo). Poskytovateľ vyhlasuje, že rozsah sprístupnených údajov nie je závislý ani určený Poskytovateľom, ale samotnými Partnermi, ktorých kontaktné údaje sú zverejňované. Poskytovateľ poskytuje Záujemcom služby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok za odplatu alebo bezodplatne, a to všetko v zmysle týchto VOP. Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj Vrátna 3 P. O. BOX A-35 040 65 Košice 1 tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55 fax č. 055/622 46 95 email: ke@soi.sk Formulár na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi V prípade akýchkoľvek sťažností, alebo podnetov, môže spotrebiteľ tieto sťažnosti a podnety adresovať Poskytovateľovi, pričom odporúčame spotrebiteľom, aby na zasielanie sťažností a podnetov Poskytovateľovi využili emailovú adresu Poskytovateľa: reklamacie@kontaktujma.sk . Akákoľvek sťažnosť bude posúdená a vybavená do 10 pracovných dní v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pričom o jej vybavení informujeme spotrebiteľa rovnakou formou, akou spotrebiteľ sťažnosť, alebo podnet Poskytovateľovi doručil. II. Registrácia Záujemcu na Internetovej stránke uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb V prípade, ak má Záujemca záujem o využívanie Služieb ponúkaných Poskytovateľom, je Záujemca je povinný vykonať registráciu prostredníctvom na to určeného formulára sprístupneného na Internetovej stránke Poskytovateľa. V rámci registračného formulára je Záujemca povinný pravdivo a správne vyplniť všetky požadované informácie. Návrhom na uzatvorenie zmluvy zo strany Záujemcu, je prejav vôle Záujemcu adresovaný Poskytovateľovi, prejavený vyplnením a odoslaním na to určeného registračného formulára prostredníctvom Internetovej stránky. K akceptácii registrácie zo strany Poskytovateľa (t. j. k akceptácii návrhu na uzatvorenie zmluvy), a teda k uzatvoreniu zmluvy, dochádza na základe elektronického potvrdenia Poskytovateľa adresovaného prostredníctvom internetovej stránky Záujemcovi, ktorým je Záujemcovi oznámené, že jeho registrácia bola akceptovaná. Správnym a úplným vyplnením registračného formulára a jeho odoslaním zo strany Záujemcu a následným potvrdením registrácie zo strany Poskytovateľa, bude osobe vytvorený užívateľský účet a zároveň získava táto osoba postavenie Záujemcu v zmysle týchto VOP a je oprávnená, za podmienok stanovených týmito VOP využívať služby Poskytovateľa. III. Využívanie služieb poskytovaných Poskytovateľom Prostredníctvom Internetovej stránky poskytuje Poskytovateľ pre registrovaných Záujemcov Služby špecifikované v článku I týchto VOP. Poskytovateľ poskytuje Záujemcovi služby podľa týchto VOP od momentu registrácie, pričom k využívaniu služieb nie je potrebná žiadna ďalšia objednávka – služby sú poskytované na základe úspešne vykonanej registrácie potvrdenej zo strany Poskytovateľa, kedy dochádza k uzatvoreniu zmluvy medzi Poskytovateľom a Záujemcom. Zmluva je platná a služby sú poskytované počas celej doby registrácie a Záujemca nie je oprávnený počas doby registrácie požadovať aby bolo poskytovanie služieb zrušené alebo pozastavené. Po registrácii a vytvorení užívateľského účtu, má v súlade s týmito VOP, Záujemca právo na prístup ku všetkým kontaktným údajom Partnera, ktoré Partner na Internetovej stránke zverejnil. Záujemca má prístup k predmetným údajom automaticky, po prihlásení sa do svojho užívateľského účtu. Na plnohodnotné využívanie služieb musí byť Záujemca prihlásený vo svojom užívateľskom účte. Záujemca, ktorý má vytvorený užívateľský účet, ale ktorý v ňom nie je prihlásený, nemá prístup ku všetkým kontaktným údajom Partnerov. IV. Cena za služby poskytované Poskytovateľom Poskytovateľ poskytuje Záujemcom služby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok za odplatu, a to nasledovne: objednanie služieb na 1 mesiac – jednorazový poplatok za službu 10,- EUR s DPH, objednanie služieb na 6 mesiacov – jednorazový poplatok za službu 50,- EUR s DPH, objednanie služieb na 12 mesiacov – jednorazový poplatok za službu 80,- EUR s DPH. Odplatu za služby poskytované Poskytovateľom je Záujemca povinný uhradiť na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom, pričom Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru po zaslaní objednávky služieb zo strany Záujemcu. V. Využívanie služieb Poskytovateľa Účelom poskytovanej služby je výlučne sprístupnenie kontaktných údajov Partnerov, a to v rozsahu v akom ich zverejnili samotní Partneri. Poskytovateľ nezodpovedá za to, či Partnerom zverejnené informácie sú pravdivé a aktuálne. Poskytovateľ rovnako nezodpovedá ani za správanie Partnerov voči Záujemcovi. VI. Trvanie a platnosť, zrušenie registrácie a odstúpenie od Zmluvy zo strany Poskytovateľa Zmluva podľa týchto VOP sa uzatvára na dobu určitú, a to v závislosti od voľby Záujemcu, buď na 1 mesiac, na 6 mesiacov alebo na 12 mesiacov. Zmluvu je možné ukončiť dohodou strán alebo odstúpením od nej. Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy, keď tak stanovujú príslušné právne predpisy alebo tieto VOP. VII. Odstúpenie Záujemcu – spotrebiteľa, od zmluvy bez uvedenia dôvodu Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Poskytovateľovi, alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu Poskytovateľa, ktorá je Milion web s.r.o., so sídlom Súlovská 108, 049 22 Gemerská Poloma. Odstúpenie od zmluvy možno u Poskytovateľa uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail). Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený na Internetovej stránke Poskytovateľa. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Odporúčame spotrebiteľovi aby v odstúpení od zmluvy uviedol dátum objednania služieb, službu, od ktorej odstupuje, meno a priezvisko, adresu Poskytovateľa a číslo účtu, na ktorý mu budú vrátené všetky platby, ktoré poskytol Poskytovateľovi z odstupujúcej zmluvy (v opačnom prípade Poskytovateľ vráti spotrebiteľovi platbu za službu rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe). Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Poskytovateľ vráti zaplatené plnenie za služby do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Vzhľadom k charakteru poskytovanej služby, nevzniknú spotrebiteľovi v prípade odstúpenia od zmluvy žiadne osobitné náklady (ako by tomu bolo napríklad v prípade vrátenia tovaru). VIII. Alternatívne riešenie sporov V prípade, že Záujemca ktorý je spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť Záujemcu podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Záujemcom, Záujemca má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/; kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Záujemca môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Poskytovateľom a Záujemcom – spotrebiteľom vyplývajúcich zo zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. IX. Záverečné ustanovenia Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok, je Reklamačný poriadok, ktorý je sprístupnený na Internetovej stránke Poskytovateľa. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na Internetovej stránke Poskytovateľa dňa 1.2.2023.
©2023-2024 kontaktujma.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará domarstudio.sk