Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok služieb ponúkaných prostredníctvom internetovej stránky www.kontaktujma.sk I. Všeobecné ustanovenia Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení /ďalej iba „Zákon o ochrane spotrebiteľa“/, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení. Poskytovateľom je obchodná spoločnosť Milion web s.r.o., so sídlom Súlovská 108, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 54 182 506, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 52870/V, DIČ: 2121600316 (ďalej tiež ako „Poskytovateľ“). Kontakt na Poskytovateľa je: email: info@kontaktujma.sk, telefónne číslo: +421948790943. Poskytovateľ je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetovú stránku a poskytuje služby na doméne s názvom www.kontaktujma.sk (ďalej aj “Internetová stránka“). Prostredníctvom uvedenej internetovej stránky Poskytovateľ poskytuje svoje služby Záujemcom, ktorým sprístupňuje prostredníctvom Internetovej kontaktné informácie o tretích osobách, s ktorými má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu (ďalej tiež ako „Partner“) a to v rozsahu v akom tieto kontaktné údaje zverejnia samotné tretie osoby. Poskytovateľom služieb ponúkaných prostredníctvom internetovej stránky je Poskytovateľ. Záujemcom je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá má záujem o využívanie služieb ponúkaných Poskytovateľom a na ten účel sa zaregistrovala na Internetovej stránke Poskytovateľa a vytvorila si užívateľský účet. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy podľa Všeobecných obchodných podmienok, nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti. Službami sa rozumejú služby, ktoré Poskytovateľ ponúka prostredníctvom Internetovej stránky – ide o sprístupnenie kontaktných informácii o tretích osobách s ktorými má Poskytovateľ uzatvorenú osobitnú zmluvu (o Partneroch), a to v rozsahu určenom samotnými Partnermi (ide predovšetkým o sprístupnenie niektorých z nasledovných údajov: kontaktné osoby, pracovná pozícia, emailová adresa alebo telefónne číslo). Poskytovateľ vyhlasuje, že rozsah sprístupnených údajov nie je závislý ani určený Poskytovateľom, ale samotnými Partnermi, ktorých kontaktné údaje sú zverejňované. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Záujemcu – spotrebiteľa pri uplatňovaní práv z vád služieb v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí služieb, ktorá bola uzatvorená na diaľku s Poskytovateľom prostredníctvom internetovej stránky Poskytovateľa www.kontaktujma.sk II. Odkazy Tento Reklamačný poriadok tvorí súčasť Všeobecných obchodných podmienok zverejnených na internetovej stránke Poskytovateľa. III. Zodpovednosť Poskytovateľa za vady služieb Poskytovateľ je povinný poskytnúť služby v súlade s uzavretou zmluvou. (ďalej tiež ako „zmluva“). IV. Postup pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady (Reklamácia) Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa poskytnutia služby. Záujemca je oprávnený uplatniť reklamáciu na: Rozsah poskytnutej služby Kvalitu poskytnutia služby Správnosť poskytnutia služby Včasnosť poskytnutia služby Správnosť ceny za službu Záujemca je oprávnený uplatniť reklamáciu doručením reklamácie na adresu Poskytovateľa: Milion web s.r.o., so sídlom Súlovská 108, 049 22 Gemerská Poloma alebo emailom na adresu: info@kontaktujma.sk Záujemca môže využiť právo uplatniť reklamáciu tiež osobne v sídle Poskytovateľa. Pri uplatnení reklamácia vyplní Záujemca reklamačný protokol, ktorý je Záujemcovi sprístupnený na internetovej stránke Poskytovateľa alebo iným spôsobom oznámi Poskytovateľovi reklamáciu ponúkanej služby. Pri reklamácii Záujemca uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje (meno, priezvisko, bydlisko, email, telefónne číslo) a opíše v čom spočíva vada poskytnutej služby. Pri reklamácii Záujemca tiež uvedie, ktorý z nárokov zodpovednosti za vady si uplatňuje. V prípade uplatnenia reklamácie reklamačným protokolom alebo iným dokumentom obsahujúcim reklamáciu (ďalej tiež ako „reklamačný protokol“), reklamačný protokol odošle Záujemca Poskytovateľovi spôsobom podľa bodu 2 alebo mu ho odovzdá pri osobnom uplatnení reklamácie. Po prevzatí reklamačného protokolu alebo osobnom uplatnení reklamácie Poskytovateľom bude Záujemcovi vystavené potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď; ak tomu bránia závažné okolnosti tak bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Ak Záujemca uplatní reklamáciu, Poskytovateľ alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť Záujemcu o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia Záujemcu, ktoré z týchto práv Záujemca uplatňuje, je Poskytovateľ povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Záujemca právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na poskytnutie náhradnej služby. Záujemca má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamačného poriadku), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady služieb. O vybavení reklamácie a o spôsobe jej vybavenia je Poskytovateľ povinný informovať Záujemcu, a to vhodnou a preukázateľnou formou /písomne/, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Poskytovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Za ukončenie reklamačného konania /reklamácie/ sa považuje jej vybavenie. Pod vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania vrátením ceny za službu, vyplatením zľavy z ceny za službu poskytnutím náhradnej služby alebo jej odôvodnené zamietnutie. V. Práva Záujemcu pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Záujemca právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Záujemca môže namiesto odstránenia vady požadovať náhradnú službu. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má Záujemca právo na poskytnutie náhradnej služby, na zľavu z ceny za službu alebo má právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie peňazí. Tie isté práva prislúchajú Záujemcovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Záujemca nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady alebo pre väčší počet vád, poskytnutú službu riadne užívať. VI. Záverečné ustanovenia Tento reklamačný poriadok je platný a účinný momentom jeho zverejnenia na internetovej stránke Poskytovateľa dňa 1.2.2023.
©2023-2024 kontaktujma.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará domarstudio.sk