Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky služieb ponúkaných prostredníctvom internetovej stránky www.kontaktujma.sk I. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou Milion web s.r.o., so sídlom Súlovská 108, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 54 182 506, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 52870/V, DIČ: 2121600316 (ďalej tiež ako “Poskytovateľ¨) a každou osobou, ktorá je záujemcom o služby ponúkané Poskytovateľom na Internetovej stránke Poskytovateľa alebo ktorá je návštevníkom internetovej stránky. Kontakt na Poskytovateľa je: email: info@kontaktujma.sk, telefónne číslo: +421948790943. Poskytovateľ je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetovú stránku a poskytuje služby na doméne s názvom kontaktujma.sk (ďalej aj “Internetová stránka“). Prostredníctvom uvedenej internetovej stránky Poskytovateľ poskytuje svoje služby Záujemcom, ktorým umožňuje prostredníctvom Internetovej stránky uverejňovať kontaktné informácie o Záujemcovi zverejnené samotným Záujemcom a to v rozsahu: meno a priezvisko kontaktnej osoby (zamestnanec alebo iná osoba), pozícia kontaktnej osoby, emailový kontakt a telefonický kontakt. Poskytovateľom služieb ponúkaných prostredníctvom internetovej stránky je Poskytovateľ. Záujemcom je každá osoba (fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba), ktorá má záujem o využívanie služieb ponúkaných Poskytovateľom a ktorá sa zaregistrovala na Internetovej stránke a vytvorila si tak užívateľský účet. Poskytovateľ vyslovene prehlasuje, že Záujemcom o služby podľa týchto VOP môže byť výlučne podnikateľský subjekt (fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba) a že služby podľa týchto VOP nie sú poskytované spotrebiteľom, t. j. fyzickým osobám, ktoré pri uzatváraní zmluvy nekonajú v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti. Službami sa rozumejú služby, ktoré Poskytovateľ ponúka prostredníctvom Internetovej stránky – ide o prezentáciu Záujemcov (zverejnenie Záujemcu na Internetovej stránke) a zverejnenie ich kontaktných údajov v rozsahu určenom samotnými Záujemcami (meno a priezvisko kontaktnej osoby, pozícia kontaktnej osoby, emailový kontakt a telefonický kontakt). Poskytovateľ poskytuje Záujemcom služby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok za odplatu, a to všetko v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok. II. Registrácia Záujemcu na Internetovej stránke uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb V prípade, ak má Záujemca záujem o využívanie Služieb ponúkaných Poskytovateľom, je povinný sa zaregistrovať na Internetovej stránke a vytvoriť si užívateľský účet. Registrácia je spoplatnená registračným poplatkom vo výške 10,- EUR, splatným na základe faktúry vystavenej poskytovateľom a to v lehote 48 hodín od uskutočnenia registrácie. Záujemca je povinný vykonať registráciu prostredníctvom na to určeného formulára sprístupneného na Internetovej stránke Poskytovateľa. V rámci registračného formulára je Záujemca povinný pravdivo a správne vyplniť všetky požadované informácie. V prípade porušenia tejto povinnosti, zodpovedá Záujemca za všetku škodu, ktorú spôsobí Poskytovateľovi. Záujemca je povinný uviesť, že má záujem sa na stránke registrovať ako osoba zverejňujúca svoje kontaktné údaje. Návrhom na uzatvorenie zmluvy zo strany Záujemcu, je prejav vôle Záujemcu adresovaný Poskytovateľovi, prejavený vyplnením a odoslaním na to určeného registračného formulára prostredníctvom Internetovej stránky. K akceptácii registrácie zo strany Poskytovateľa (t. j. k akceptácii návrhu na uzatvorenie zmluvy), a teda k uzatvoreniu zmluvy, dochádza na základe elektronického potvrdenia Poskytovateľa adresovaného prostredníctvom internetovej stránky Záujemcovi, ktorým je Záujemcovi oznámené, že jeho registrácia bola akceptovaná. Správnym a úplným vyplnením registračného formulára a jeho odoslaním zo strany Záujemcu a následným potvrdením registrácie zo strany Poskytovateľa, bude osobe vytvorený užívateľský účet a zároveň získava táto osoba postavenie Záujemcu v zmysle týchto VOP a je oprávnená, za podmienok stanovených týmito VOP využívať služby Poskytovateľa. Jeden Záujemca môže mať vytvorený výlučne jeden užívateľský účet. Užívateľský účet môže byť využívaný výlučne Záujemcom alebo jeho zamestnancom, ktorému záujemca umožnil prístup do užívateľského účtu a oznámil mu prístupové údaje. Záujemca nie je oprávnený oznámiť svoje prístupové údaje, ako ani inak umožniť prístup do svojho užívateľského účtu iným osobám (s výnimkou svojich zamestnancov). III. Využívanie služieb poskytovaných Poskytovateľom Prostredníctvom Internetovej stránky poskytuje Poskytovateľ pre registrovaných Záujemcov Služby špecifikované v článku I týchto VOP. Poskytovateľ poskytuje Záujemcovi služby podľa týchto VOP od momentu registrácie, pričom k využívaniu služieb nie je potrebná žiadna ďalšia objednávka – služby sú poskytované na základe úspešne vykonanej registrácie potvrdenej zo strany Poskytovateľa, kedy dochádza k uzatvoreniu zmluvy medzi Poskytovateľom a Záujemcom. Zmluva je platná a služby sú poskytované počas celej doby registrácie a Záujemca nie je oprávnený počas doby registrácie požadovať aby bolo poskytovanie služieb zrušené alebo pozastavené. Záujemca je povinný hradiť mesačný poplatok za služby aj v prípade, ak ich nevyužíva, t. j. ak na Internetovej stránke, na základe vlastného rozhodnutia, nezverejnil žiadne kontaktné údaje. Po registrácii a vytvorení užívateľského účtu, má v súlade s týmito VOP, Záujemca právo prostredníctvom na to určeného formulára, zverejňovať kontaktné údaje v ním určenom rozsahu, t. j. Záujemca si určí aké kontaktné údaje a kontaktné osoby zverejní. V rámci využívania služieb je Záujemca oprávnený zverejniť nasledovné kontaktné údaje: meno a priezvisko, pracovná pozícia, emailová adresa, telefónne číslo. Záujemca je oprávnený v rámci svojej organizácie zverejniť neobmedzený počet kontaktných osôb a ich kontaktných údajov. Záujemca je oprávnený zverejňovať výlučne údaje osôb, ktoré sú so Záujemcom v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom zmluvnom vzťahu a nie je oprávnený zverejňovať kontaktné údaje iných obchodných spoločností ako ani iných osôb. Záujemca je oprávnený kedykoľvek meniť zverejnené kontaktné údaje, ako aj je oprávnený zoznam kontaktných údajov rozširovať alebo odstraňovať, podľa svojho uváženia a potrieb. IV. Cena za služby poskytované Poskytovateľom Poskytovateľ poskytuje Záujemcom služby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok za odplatu, a to vo výške 3,- EUR vrátane DPH. Odplatu za služby poskytované Poskytovateľom je Záujemca povinný uhradiť na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom, pričom Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom boli poskytnuté služby, ktoré sú predmetom fakturácie. V. Využívanie služieb Poskytovateľa Účelom poskytovanej služby je výlučne prezentácia Záujemcu a zverejnenie ním určených kontaktných osôb a ich kontaktných údajov. Poskytovateľ vyhlasuje, že predmetom zmluvy nie je nijakým spôsobom propagovať Záujemcu ani rozširovať povedomie o Záujemcovi, ale výlučne sprístupnenie jeho kontaktných údajov pre tretie osoby, pričom rozsah zverejnených kontaktných údajov bude závisieť od toho, či ide o tretiu osobu, ktorá má vytvorený užívateľský účet na Internetovej stránke a platí Poskytovateľovi odplatu (takáto osoba má prístup ku všetkým kontaktným údajom Záujemcu zverejneným samotným Záujemcom) alebo či ide o tretiu osobu, ktorá nemá vytvorený užívateľský účet (takáto osoba má obmedzený prístup ku kontaktným údajom Záujemcu a to v rozsahu, v akom to určí Poskytovateľ). Poskytovateľ nezodpovedá za to, či Záujemcom zverejnené informácie sú pravdivé a aktuálne. Poskytovateľ rovnako nezodpovedá ani za správanie tretích osôb voči Záujemcovi. Poskytovateľ je oprávnený zverejňovať len platné a aktuálne kontaktné údaje a je povinný udržiavať ich v platnosti počas celej doby ich zverejnenia. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť všetky svoje povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov (najmä na úseku ochrany osobných údajov) vo vzťahu k osobám, údaje ktorých žiada zverejniť na Internetovej stránke a je oprávnený zverejniť výlučne údaje osôb, vo vzťahu ku ktorým je na to v zmysle príslušných právnych predpisov oprávnený, V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu, zodpovedá Záujemca v celom rozsahu za škodu, ktorá vznikne Poskytovateľovi alebo tretím osobám. VI. Trvanie a platnosť, zrušenie registrácie a odstúpenie od Zmluvy zo strany Poskytovateľa Zmluva podľa týchto VOP sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvu je možné ukončiť výpoveďou, dohodou strán alebo odstúpením od nej. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so Záujemcom, zrušiť jeho užívateľský účet a odstrániť všetky kontaktné informácie Záujemcu, v prípade, ak Záujemca uvedie v rámci registrácie alebo v rámci využívania služieb, nepravdivé informácie alebo ak Záujemcom poskytnuté informácie sú neaktuálne alebo ak záujemca porušuje svoje povinnosti uvedené v článku V bod 5 týchto VOP. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy tiež v prípade, ak je Záujemca v omeškaní s úhradou akejkoľvek platby, na ktorú má Poskytovateľ nárok podľa týchto VOP. Každá zmluvná strana je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, keď tak stanovujú príslušné právne predpisy. Každá zmluvná strana je oprávnená ukončiť túto zmluvu výpoveďou z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu – v takom prípade zaniká zmluva uplynutím 1-mesačnej výpovednej doby., ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Poskytovateľ nezodpovedá za uchovanie a archiváciu žiadnych informácii, ktoré Záujemca zverejnil prostredníctvom svojho užívateľského účtu na Internetovej stránke. VII. Záverečné ustanovenia Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) podľa týchto VOP sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na Internetovej stránke Poskytovateľa dňa 1.2.2023
©2023-2024 kontaktujma.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará domarstudio.sk